Наверх

СЕРЫЙ ТКАЧЕНКО

СЕРЫЙТКАЧЕНКО
Латвия, Даугавпилс
0Рейтинг
+0
-0
0Отзывы
0Задания
0Вопросы
1Ответы
Все ответыСортировать ответы
481871 ответ
01 Июн 2018
[latex] \frac{ x^{2} -4x+3}{ x^{2} -4y} =[/latex] 
D=16-4 ? 3 ? 1=16-12=4?    ( x?-4x+3 )
x?= 3 
x?= 1 
[latex] \frac{(x-3)(x-1)}{ x^{2} - 4y} [/latex]
Получается так , у меня дальше не получается сократить.
01 Июн 2018
Сначала для облегчения вычислений уменьшим все данные в два раза, в результате и требуемое расстояние уменьшится в два раза. Закончив вычисления, нужно будет не забыть полученное расстояние в два раза увеличить. Итак, берем стороны треугольника 13, 14, 15 и перпендикуляр 16. Против среднего угла лежит средняя сторона, ее длина равна 14. Найдем сначала высоту треугольника, опущенную на сторону длиной 14. Для этого сначала найдем площадь треугольника по формуле Герона
S=[latex] \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} [/latex], где a; b; c - стороны треугольника, а p - полупериметр: S=[latex] \sqrt{21·6·8·7} [/latex]=7·3·4=84. С другой стороны, площадь треугольника равна половине произведения основания 14 на высоту h, откуда h=84·2/14=12. Далее нужно воспользоваться теоремой о трех перпендикулярах, из которой следует, что требуемый отрезок равен 
[latex] \sqrt{[latex] 16^{2}+[latex] 12^{2} [/latex] [/latex]} [/latex]=[latex] \sqrt{400} [/latex]=20. Не забываем в конце домножить результат на 2.
Ответ: 40
01 Июн 2018
она летучая потомучто испоряется
01 Июн 2018
 серебряная ёлка показалась для меня очень хаатичной. И поэтому главные герои её не взлюбили!
01 Июн 2018
А где пример то?
 Примерно так считать нужно!)
(93+3)*5=480
31 Май 2018
Глагол,прилагательное.
31 Май 2018
Летом мы ездили за границу на море.
Из литературы:
Была очерчена граница самого глубокого знания, какое человек может иметь о себе: всеобщая ответственность во всеобщем одиночестве. (Абрамов В.А. Похороны колорадского жука)
31 Май 2018
Одноклеточный организм, не имеющий клеточного ядра. По форме клеток они могут быть округлыми (кокки) , палочковидными (бациллы, клостридии, псевдомонады) , извитыми (вибрионы, спириллы, спирохеты) , реже — звёздчатыми, тетраэдрическими, кубическими, C- или O-образными.
31 Май 2018
1000-89*5+190=745

1. 89*5=445
2. 1000-445=555
3. 555+190=745
31 Май 2018
шо?, зайшо?, прыйшла балота забалочаны балотны
31 Май 2018
трапеция АВСД, ВС=3, АД=5, ВД=24, треугольник ВОС подобен треугольнику АОД по двум равным углам (уголВОС=уголАОД как вертикальные, уголОСВ=уголОАД как внутренние разносторонние), ВО=х, ОД=ВД-ВО=24-хВО/ОД=ВС/АД, х/24-х=3/5, 5х=72-3х, х=9=ВО, ОД=24-9=15
31 Май 2018
1)72/6=12(км/ч)
2)12*3=36(км)-велосипедист за 3 ч.
3)72*3=216(км)-авт за 3 ч,
4)216+36=252(км)
Ответ:они будут на расстоянии 252 км.
20 Фев 2018
Поскольку вода с тела испряется и отдает отдает энергию,а из за разницы температур тело ощущает холод даже в самую безветренную погоду.
16 Фев 2018
прпорция

30 % - 6 км
100 % - х км
х=(100*6)/30 = 600/30 = 20 (км) - весь путь
20 - 6 = 14 (км) - ехал на велосипеде
02 Янв 2018
Для 1 тонны риса нужно 5.000.000 литров воды
27 Дек 2017

Табигать ??рвакыт ?зг?решт?. Шуларны? и? зурысы ? ел фасыллары алмашыну. К?з?тк?негез бармы ик?н? Шулар арасында к?з ? и? матуры. Бу айларда урманнар бик матур. Нинди ген? т?сл?р юк анда? ! К?з билгел?ре август ахырында ук сизел? башлый инде. Кайбер ч?ч?кл?рне? ??й уртасындагы матурлыгы югала, алар инде кил?се ел ?чен орлык бир?. Агачлар яфракларын коя, ?ир ?стен? сары юрган т?ш?л?. ??йге киемн?рен беренчел?рд?н булып каеннар сала. Им?нн?рд? яфраклар озаграк саклана. ? мен? чиял?р кар ныклап ятар алдыннан гына яфрак коеп бетер?л?р. Кырларда комбайннар г?релтесе ишетел?. Арыш, бодай ?ирл?ре бушап кала. Ул кырларны кара каргалар яулап ала. Аларны? ерак юлга кит?р ?чен х?л ?ыясы, тукланасы бар. Алар шунда коелып калган б?ртекл?рне р?х?тл?неп ч?плил?р, аннары, канатларын ныгытыр ?чен, т?ркем-т?ркем булып очып алалар. Башка кошлар да ??й аендагыча сайрамый. Алар ашыгыч ыгы-зыгыда. ? сентябрь аенда кырлар ??м бакчаларда б?р??ге алалар. Машиналар тыз да быз чабып тора: б?р??ге ташыйлар. З?п-з??г?р к?кт? ?епк? тезелеп кыр ?рд?кл?ре, торналар, саубуллашып, ерак юлга кузгала. Иелеп б?р??ге ч?пл?г?н ?ире?н?н тураеп, аларга кул болгыйсы?: "Х?ерле юл сезг?! Ис?н-сау ?йл?неп кайтыгыз". Аларны ерак юллар к?т?, туган ?ир бел?н вакытлыча аерылышу сагышы бил?п ала. Аларны? бер ?епк? тезелг?н кебек очулары кешел?рд? мо?сулык уята. Мине и? дулкындырганы ? к?зне? мен? шул чоры. Мо?су да, шул ук вакытта шатлыклы да ул к?з башы. ??й т?мамлану мо?сулык тудырса, мул у?ыш шатлык китер?.Ак к?зТабигатьт? ?зг?решл?р бер?злексез булып тора. Мен? беренче кар да яуды. Ул бик матур иде. Кар агачларга ак тун кидерде. Кар ?ле ирт?р?к яуган. Агачларда нинди ген? т?с юк: яшел, сары, кызыл, к?р?н ??м ак. Алар ак кар арасыннан тагын да матур к?рен?л?р. ?ир ?сте ап-ак. ?лл? инде кыш та ?иттеме? Юк, бу ? ак к?з. Карлы к?з. Бу кардан ?ле ча?гыда да шуып булмый. ?мма кар йомарлап атышып уйнап була. Бик тел?с??, кар бабай да ясап була. Чын кышка ераграк ?ле. Борынгылар чын кышны, беренче кар яугач 40 к?нн?н со? гына кил?, дил?р. Килсен ген?, к?т?рбез. Ноябрьд? урманда да бик матур. Агачлар кышкы йокыга ?зерл?н?. Аларны? ботакларына кар ш?лл?ре ябылган. Урман ??нлекл?ре д? кышка ?зл?ренч? ?айлашалар, туннарын алмаштыралар, азык эзли башлыйлар. Урман эченд?ге сазлыкларга, чишм?л?рг? сукмаклар сузыла, кайбер ??нлекл?р анда су эч?рг? т?ш?л?р. Ул сукмаклар т?рле яктан килеп бер ноктада кисеш?л?р. Андагы симметрия га??пл?ндер? мине. Табигать мог?изалар тудырырга с?л?тле. Яратам мин елны? шушы фасылын. Беренче кар йокыга кит?р-китм?с кен? ятканда, ?ниемне? ягымлы тавышы ишетелде. Ул: "Балам, беренче кар ява, торып карыйсынмы? " ? диде. Мин сикереп тордым да т?р?з?г? капландым. Чынлап та, беренче кар ява иде. ?ле ген? сап-сары яфраклар бел?н т?ш?лг?н ?ир ?стен? эн?е ч?ч?гед?й ап-ак кар б?ртекл?ре куна. К?з бел?н кыш очрашканнар. Кем кемне ?и??р? Кар б?ртекл?ре ниндидер акыл ирешм?слек к?й астында биил?р, ул к?йне алар ?зл?ре ген? ишет? сыман. Мин д? шулай ?ир ?стенд? тирб?леп очып й?рер идем. Бу зур кар б?ртекл?ренн?н башка н?рс? к?рм?м мик?н дип, мин борыным бел?н пыялага тер?лдем. Берни к?ренми. Кара?гылык. Мин т?р?з? янында уйланып басып тордым: анда ? т?псез кара?гылык эченд? бер?м-с?р?м ?ле с?нм?г?н т?р?з?л?р ш?йл?н?. Ул т?р?з? артында яш??че кешел?рне к?з алдына китердем. Бу кышкы кичт? алар нишли ик?н? Н?рс?л?р эшлил?р, н?рс?л?р турында уйлыйлар ик?н? Шул вакытта ?нием ут яндырды ??м мин т?р?з? яныннан киттем. Минем гаил?м ?з янымда, шу?а к?р? башка кешел?р туры?да ми?а ниг? уйланырга? Х?зер минем б?тен д?ньям — минем ?тием, ?нием, се?лем ??м аягыма сырпаланып торган песием. Я?а яуган ак кар б?тен кешег? д?, минем гаил?м? д?, ул йортлардагы ??р гаил?г? д? ак б?хетл?р, к?п шатлыклар алып килсен иде!
14 Окт 2016
скромная девушка, 13 лет. через 2 недели ей исполнится 14. Джульетта отличалась особой красотой и добротой души.